Diversiteit

Ouderschap versterken

Literatuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met preventieve voorzieningen

Ouders en kinderen kunnen met diverse voorzieningen te maken krijgen, zoals de voorschool, de school, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het veiligheidshuis. Vooral laaggeschoolde ouders met een migrantenachtergrond hebben soms minder weet van de werkwijze van deze voorzieningen. Omgekeerd weten voorzieningen niet altijd goed contact te leggen met deze ouders en ze bij hun werkwijze te betrekken.
Beroepskrachten zijn vaak niet bekend met de vragen die in deze gezinnen spelen rond de opvoeding.

Op verzoek van de directie Integratie en Samenleving (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bracht het Verwey-Jonker Instituut de kennis over opvoeding in migrantengezinnen en over ouderbetrokkenheid bij de (voor)school, het CJG en justitiĆ«le instellingen samen. In het rapport is, behalve aan de grotere, al enige decennia in Nederland aanwezige migrantengroepen, ook aandacht besteed aan groeperingen die recenter naar Nederland migreerden, zoals Somalische ouders en ouders afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Het rapport bevat - vaak groeps- en domeinoverstijgende - aanbevelingen over hoe de diverse instellingen ouders en kinderen beter kunnen ondersteunen.