Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Samenhang in armoedebeleid

2009

ISBN 978-90-5830-342-4
20 pag.  5,--

Handreiking voor preventief en ondersteunend armoedebeleid
Wmo Instrument

Het lokale beleid rond het tegengaan van armoede en uitsluiting is steeds meer gericht op het doorbreken van afhankelijkheid en het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. In hoeverre kunnen gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk aan dit doel werken? Hoe kunnen de al bestaande aanzetten tot integraal beleid worden uitgebreid? 

Deze handreiking is voor gemeenten die meer samenhang willen brengen in hun armoedebeleid. De publicatie biedt tips en aandachtspunten voor de opzet en sturing van het armoedebeleid en beantwoordt vragen als: Wat zijn de belangrijkste stappen in een samenhangend armoedebeleid? Wat is ervaringskennis over de leefsituatie van mensen met een laag inkomen, en hoe is die te gebruiken? Hoe kan een gemeente een goede match bereiken tussen het lokale aanbod en de ondersteuningsbehoeften van de doelgroepen van het armoedebeleid?

Zie ook www.wmotogo.nl