Jeugd

Kinderen in Tel Databoek 2009

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Kinderen in Tel bundelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Dit Databoek is intussen de vierde editie. 

Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie vergelijken met een andere. Bovendien hebben we voor de tweede keer gekeken naar het welzijn van kinderen op wijkniveau. Hierdoor werd de vorige jaren al duidelijk dat er grote verschillen zijn in de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien. Hoewel het op vele punten gestaag beter gaat, lijkt de tweedeling scherper te worden. De afstand tussen goede wijken en wijken met problemen is toegenomen. Wijken die al in de lift zaten, hebben die tendens weten te versterken, in tegenstelling tot de wijken die het moeilijk hebben. 

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Nationaal Fonds Kinderhulp
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Johanna Kinderfonds

Zie ook de website van Kinderen in Tel:
www.kinderenintel.nl

Zie ook www.wmotogo.nl