ZZP’ers en het sociale stelsel: op weg naar herziening?

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De arbeidsmarkt verandert. Naast het werken in loondienst kiezen steeds meer mensen voor het werken als zelfstandige zonder personeel (zzp). Volgens het CBS zijn er op dit moment 760.000 mensen als zzp’er actief. Een belangrijke vraag is of deze groep in de toekomst groter wordt en wat dit vervolgens betekent voor het stelsel van sociale zekerheid.

In opdracht van Instituut Gak schetsen de onderzoekers op basis van cijfermateriaal en literatuurstudie een aantal scenario’s. Ze concluderen dat er in de toekomst een toename is te verwachten van het aantal zzp’ers. Als het gaat om de bescherming tegen sociale risico’s zoals ouderdom, arbeidsongeschiktheid en kennisveroudering pleiten de auteur voor een combinatie van arrangementen op macro-, meso- en microniveau. Speciale aandacht vragen de onderzoekers voor het gegeven dat zzp’ers onvoldoende mogelijkheden hebben een pensioen op te bouwen.

Bij het CPB verscheen het achtergronddocument ‘De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzpers in de werkzame beroepsbevolking’.

In maart 2013 is bij Boom Uitgevers de bundel En toen waren er zzp’ers. Over de groei van zzp’ers, arbeidsrecht, beleidsdilemma’s verschenen, met bijdragen van diverse auteurs.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: