Verkennend onderzoek naar centrale belangenbehartiging voor Roma en Sinti

Een inventarisatie naar meningen binnen de twee gemeenschappen
PublicatiesGepubliceerd op: 16-10-20
Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of er belangstelling is voor landelijke belangenbehartiging en vertegenwoordiging voor Sinti en Roma. Het onderzoek is uitgevoerd onder sleutelpersonen van de Sinti en Roma gemeenschap en ambtelijke bestuurders. Tijdens de gesprekken met sleutelfiguren uit de Roma en Sinti gemeenschap werd een groot aantal kwesties en problemen benoemd. De meest genoemde kwesties gaan over onderwijs, werkgelegenheid, discriminatie, (gezondheid)zorg en (maatschappelijke) ondersteuning. Deze kwesties verdienen volgens Roma en Sinti meer aandacht, mogelijk in de vorm van landelijke belangenbehartiging en vertegenwoordiging. Over het algemeen is er onder de bevraagde Sinti en Roma namelijk behoefte aan een structurele aanpak van de huidige kwesties en problematiek in een landelijk orgaan.

In de verschillende gemeenschappen ontbreekt het echter aan een gezamenlijk standpunt over belangenbehartiging. Onder ambtelijk bestuurders zien we een terugtrekkende beweging, omdat zij vinden dat een gezamenlijk standpunt nodig is alvorens besloten kan worden tot landelijke belangenbehartiging voor Sinti en Roma. Over het algemeen vinden Roma en Sinti dat een landelijke raad een brug zou kunnen slaan tussen de gemeenschappen en de (lokale) overheid, vooral ook om de maatschappelijke ontwikkeling van deze gemeenschappen in Nederland aan te jagen.

De door Stichting Arq ingestelde stuurgroep zal binnenkort berichten over de manier waarop dit rapport zal worden besproken.
Mocht u vragen hebben na lezing van het rapport, dan kunt u deze per e-mail richten aan sinti-roma-steunpunt@arq.org.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: