Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

PublicatiesGepubliceerd op: 28-08-18
De maatregelen van kinderbescherming (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging) vormen voor de overheid het belangrijkste instrumentarium om in te kunnen grijpen als kinderen in hun lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling ernstig worden bedreigd of geschaad.

In 2015 is de kinderbeschermingswet herzien, met als doel om een aantal geconstateerde knelpunten in de kinderbeschermingswetgeving weg te nemen. Deze herziening heeft ervoor gezorgd dat de gronden om tot een kinderbeschermingsmaatregel over te kunnen gaan ingrijpend veranderd zijn. Het doel van de wet is meer dan voorheen om aan te sluiten bij de omstandigheden waarin het kind zich bevindt, en het kind meer centraal te stellen bij het opleggen van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Deze tussentijdse evaluatie geeft inzicht in hoe de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving verloopt. Dit als vervolg op de nulmeting van Regioplan in 2015. We brengen de ontwikkelingen na de wetswijziging in kaart. We hebben nu een meer gedifferentieerd beeld van deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om de gronden van ondertoezichtstelling of de invulling van aanvaardbare termijn in relatie tot de gezagsbeëindiging. In het rapport doen we een aantal aanbevelingen over welke aspecten in de eindevaluatie aandacht zouden moeten krijgen.

Zie voor meer informatie de website van het WODC.

 

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: