Steden en regio Sociale agenda

Een verkenning van thema's voor een regionale sociale agenda
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de bovenlokale problemen in de sociale pijler van het Grotestedenbeleid (GSB). Het aanpakken van bepaalde hardnekkige sociale problemen van grote(re) steden kan niet zonder de medewerking van de regio. De regionale component in het stedenbeleid is van groter belang geworden omdat de schaal van vooral sociale problemen het stadsniveau overschrijdt. Het ontbrak de provincies echter aan inzicht welke sociale problemen gebaat zijn met een aanpak op regionaal niveau en welk instrumentarium daarvoor in aanmerking komt.

Tegen deze achtergrond heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzocht welke sociale problemen mogelijk geholpen zijn bij een regionale aanpak en welke maatregelen voor een effectieve aanpak op regionale schaal nodig zijn. Het begrip ‘sociale problemen’ is daarbij ruim geïnterpreteerd, ruimer dan alleen de sociale pijler. Ook mogelijke oplossingen vanuit de economische en ruimtelijk-fysieke pijlers aan sociale problemen zijn onderzocht, evenals de sociale problemen die voortvloeien uit economisch en ruimtelijk-fysiek beleid.

Hoewel het vertrekpunt van het onderzoek de stad en zijn concentratieproblemen is, is er ook verder gekeken; naar de sociale problemen op het platte land bijvoorbeeld die het gevolg zijn van deconcentratie.

De vraagstelling wordt uitgewerkt door eerst de meest recente inzichten over regionalisering te bespreken en door vervolgens een typologie te geven van diverse soorten regio’s en te duiden welke typen het meest van belang zijn voor de vraagstelling. De volgende stap is het inventariseren van de sociale problemen en hun oorzaken in de diverse regio’s. In het laatste hoofdstuk wordt dit samengebracht: hoe problemen te selecteren die geschikt zijn voor een regionale aanpak, wat de succesfactoren daarbij zijn, wat kansrijke thema’s voor een regionale sociale agenda zijn.

Het rapport biedt de provincies vele aanknopingspunten een bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen in het sociale domein.

Deze publicatie is te bestellen bij het Interprovinciaal Overleg

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: