Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

Kansen en knelpunten
PublicatiesGepubliceerd op: 21-04-20
Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteund bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route wordt een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden.

Deze – op het regulier onderwijs voorbereidende trajecten, ook wel schakeltrajecten genoemd – bestaan ook nu al. Het gaat om trajecten die plaatsvinden vóór deelname aan het onderwijs. In deze trajecten leren deelnemers de Nederlandse taal, werken aan deficiënties en ontwikkelen studievaardigheden die passen bij de Nederlandse onderwijscultuur. Een schakeltraject bereidt statushouders voor op een opleiding in Nederland en zorgt voor een goede aansluiting op de toelatingseisen van de gekozen opleiding. Op dit moment zijn er een kleine 40 schakeltrajecten in Nederland, die deelnemers voorbereiden op naar het MBO, HBO of WO.

Bij de ambitie om meer jonge statushouders in staat te stellen een Nederlands diploma te halen, spelen schakeltrajecten een belangrijke rol. In dit onderzoek brengen we kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart. Hiermee willen we bijdragen aan een betere instroom van statushouders in Nederlandse (beroeps)opleidin­gen en een betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten. De vraag die in dit onderzoek van KKennisplatform Inclusief Samenleven centraal staat is wat er voor nodig is om te zorgen dat (meer) statushouders via schakeltrajecten doorstromen naar reguliere (beroeps)opleidingen en aldus de beste kansen hebben op passend werk in Nederland.

ISBN 978-90-5830-997-6
37 pag
2020

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: