Perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland

2009
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De gezondheidssituatie van leden van etnische minderheidsgroepen is slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar gezondheidsvoorzieningen weten hen minder goed te bereiken. Het Verwey-Jonker Instituut voert in Europees verband het project Healthy Inclusion uit, dat beoogt het gebruik door en de effectiviteit van gezondheidsbevordering van allochtone groepen te verbeteren. Het verschil in de gezondheid tussen allochtone en autochtone Nederlanders is deels te verklaren door sociaaleconomische verschillen, zoals armoede, en slechte leefgewoonten. Verder zijn er problemen in de communicatie, die er voor zorgen dat gezondheidsinterventies minder toegankelijk zijn voor allochtonen.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek en de analyse van de interviews met een aantal vertegenwoordigers van organisaties die gezondheidsbevorderende interventies aanbieden. De conclusies zijn op drie niveaus: interventieniveau, organisatieniveau en institutioneel niveau.

Interventieniveau

Enkele bevorderende factoren zijn bijvoorbeeld de professionele en interculturele en competenties van een etnisch-diverse groep gezondheidsbevorderaars. Ook moet de beoogde doelgroep in alle stadia van de interventie betrokken worden. Verder moet er een goede inbedding zijn van de interventie in een keten van steun of zorg. Tot slot moet er een combinatie zijn van gezondheidseducatie en fysieke activiteiten.

Organisatieniveau

Op organisatieniveau is het van belang dat er goede samenwerkingsafspraken zijn met migranten (zelf)organisaties en relevante personen in buurten of wijken. Daarnaast is de beschikbaarheid van intermediairs en vertalers van belang, die moeten ingezet worden in diverse afdelingen in organisaties. Innovatief onderzoek is hierbij ook van belang.

Institutioneel niveau

Belangrijke bevorderende factoren op institutioneel niveau zijn onder andere de prioriteit die het beleid geeft aan het bevorderen van de gezondheid, het verbeteren van de gezondheidszorg en de participatie van allochtonen op lokaal niveau en in de buurt. Verder moeten lokale overheden ook adequate financiële middelen verschaffen om ook op langere termijn de verdere ontwikkeling en continuïteit van activiteiten te garanderen.

Over healthy inclusion

Healthy Inclusion is een internationaal project binnen het Public Health Programme 2003 2008 en gecofinancierd door de Europese Commissie, DG Health and Consumers en Public Health (EAHC). De Nederlandse bijdrage is gecofinancierd door Zon Mw en het Directoraat Inburgering en Integratie van het ministerie van VROM. Het doel van het project is om de effectiviteit van gezondheidsbevordering van allochtone groepen te verbeteren.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: