Passie voor professionaliteit

Onderzoek naar professionele handelingsruimte en vraaggerichtheid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
In Passie voor professionaliteit laten onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut hun licht schijnen op de handelingsruimte van professionals. Aan de hand van verricht onderzoek wordt beschreven hoe hulpverleners in het maatschappelijk werk en de zorg omgaan met de eisen en uitdagingen van vraaggerichtheid.

Door methodisch en organisatorisch vraaggerichter te werken, stemmen professionals hun hulp en ondersteuning beter af op de behoeften van burgers. De nieuwe werkwijze kan op gespannen voet staan met de handelingsruimte. Dit is de bewegingsvrijheid die de professional heeft om de vraag van de cliënt zorgvuldig te beoordelen, vakkundig te interveniëren en procedureel correct te handelen. De bijdragen van de onderzoekers tonen de flexibiliteit, de creativiteit en de macht van de professionals om hiermee om te gaan. Niet getergd of gespleten, maar vooral betrokken bij hun cliënten.

Passie voor het beroep, passie voor professionaliteit. Professionaliteit is voor de samenleving van nu en morgen van onschatbare waarde. In de deze publicatie maken de auteurs duidelijk hoe professionals, organisaties en overheden de passie voor professionaliteit moeten koesteren.

Erratum:

Op pagina 109 van ‘Passie voor professionaliteit’ is van de bijdrage ‘Wat aandachtige nabijheid vermag. Over professionaliteit en present-zijn in complexe situaties’ (Andries Baart en Majone Steketee) een onjuiste versie opgenomen. Het volledige artikel is te downloaden bij “Samenvatting”.

Onderzoekers

In samenwerking met

Andries Baart

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: