Onderzoek vrijwilligersbeleid en beleid informele zorg gemeente Etten-Leur

Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 07-04-16
Bij de uitvoering van maatschappelijke taken wordt vaak een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Hun inzet is daarom van grote waarde voor de samenleving, ook in Etten-Leur. De sociale beleidsdoelen van de gemeente (zoals verankerd in de Wmo) zouden zonder hen niet behaald kunnen worden. Belangenorganisaties van mantelzorgers en vrijwilligers signaleren dat veel gemeenten zich afvragen wat vrijwilligers en mantelzorgers voor de lokale samenleving kunnen doen. Zij raden de gemeenten echter aan zich te richten op de vraag wat de gemeente voor deze groepen kan doen. Onderzoek naar gemeentelijke ondersteuning is daarom een belangrijk thema.

Rekenkamer West-Brabant heeft de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid ten aanzien van ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorgers in de gemeente Etten-Leur laten onderzoeken door het Verwey-Jonker Instituut. Op basis van documentstudie, interviews en groepsgesprekken (met burgers en ketenpartners) – gehouden in de periode van maart 2015 tot en met juni 2015 – kwam een Nota van bevindingen, met leerpunten en aanbevelingen tot stand. De evaluatie leidde tot het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. De conclusies en aanbevelingen worden nadrukkelijk in het perspectief geplaatst van de actuele ontwikkelingen in het sociale domein.

U kunt het rapport ook downloaden via de rekenkamer West-Brabant.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: