Minderjarigen als procespartij?

Een onderzoek naar de bijzondere curator en een formele rechtsingang voor minderjarigen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Gewoonlijk komen ouders of voogden op voor de rechten van hun kinderen. Maar bij probleemsituaties zoals echtscheiding, mishandeling of conflicten op school lopen de belangen van de volwassene en het kind nogal eens uiteen. In Nederland hebben minderjarigen geen mogelijkheid om zelfstandig met een conflict naar de rechter te stappen. Een wettelijk vertegenwoordiger of een bijzondere curator (art. 1:250 BW) moet de minderjarige in rechte vertegenwoordigen. Het ministerie van Justitie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd het gebruik van de bijzondere curator te evalueren.

Deze evaluatie hangt direct samen met een bredere ontwikkeling. Argumenten zoals het mondiger worden van minderjarigen en codificatie van jurisprudentie dwingen de wetgever na te denken over de wenselijkheid een formele rechtsingang voor minderjarigen te creëren.

Het rapport Minderjarigen als procespartij beschrijft de huidige knelpunten voor minderjarigen om zelfstandig naar de rechter te stappen. Het draagt oplossingen aan om deze knelpunten weg te nemen. Daarnaast gaan de auteurs in op buitenlandse initiatieven. Ook wordt gekeken of Nederland voldoet aan verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen.

Ter afsluiting volgt een model hoe een eventuele rechtsingang voor minderjarigen in Nederland er uit zou kunnen zien. Dit model kan van belang zijn voor een eventueel Nederlands wetgevingstraject.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: