Interculturele aspecten van ouderenmishandeling

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Ouderenmishandeling is een maatschappelijk probleem waar steeds meer herkenning en erkenning voor bestaat. In februari 2008 is in Amsterdam een actieprogramma aanpak ouderenmishandeling vastgesteld door het College van B&W. Eén van de actiepunten in het programma is ouderenmishandeling in allochtone gezinnen. Over het voorkomen van ouderenmishandeling en de verschillende verschijningsvormen ervan bij allochtone ouderen, is nagenoeg niets bekend. Daarom heeft de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren.

Uit deze verkenning blijkt dat allochtone ouderen op grofweg dezelfde manier, en met dezelfde verschijningsvormen van ouderenmishandeling te maken krijgen als autochtone ouderen. De uit eerder onderzoek bekende risicofactoren voor ouderenmishandeling, zoals afhankelijkheid, kwetsbaarheid, sociaal isolement, geschiedenis van familiegeweld en psychische of psychiatrische problematiek, lijken ook voor allochtone ouderen te gelden.

Allochtone ouderen zijn echter vaak wel kwetsbaarder dan autochtone ouderen van dezelfde leeftijd. De oorzaken hiervoor liggen vaak in de leefsituatie en (gebrekkige) integratie van allochtone ouderen in de Nederlandse samenleving. Daarmee kunnen allochtone ouderen meer risico lopen om mishandeld te worden.

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: