In de fuik

Turken en Marokkanen in de WAO
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
De afgelopen jaren is veel gedebatteerd over zowel de uitvoering en werking van de WAO als over het zogenoemde allochtonenvraagstuk. Het rapport In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO bevindt zich op het snijvlak van beide debatten. Aanleiding was de politieke discussie over het (vermeende) hoge aantal allochtonen in de WAO, vooral oudere Turkse en Marokkaanse mannen. In dit rapport worden nieuwe gegevens gepresenteerd over het aantal autochtone en allochtone WAOers in Nederland. De onderzoekers zijn op verzoek van het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) nagegaan of er inderdaad sprake is van een oververtegenwoordiging van bepaalde allochtone groepen in de WAO. En mocht dat zo zijn, of dit verschijnsel zich dan alleen voordoet bij de categorie oudere Turkse en Marokkaanse mannen, of ook bij andere groepen (jongere leeftijdsgroepen, Turkse en Marokkaanse vrouwen).

Het rapport laat zien dat het aantal Turkse en Marokkaanse WAO’ers inderdaad verhoudingsgewijs hoger ligt dan bij autochtonen en dat het hier ook jongere migranten betreft en relatief veel vrouwen. Deze studie blijft echter niet beperkt tot naakte cijfers over autochtone en allochtone WAO’ers. Ook de achtergronden van de oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen in de WAO worden geschetst. Wat zijn de achterliggende mechanismen waardoor deze groepen nog vaker dan autochtonen in de WAO terechtkomen? In hoeverre spelen diverse kenmerken en het gedrag van de betreffende groepen, maar ook het optreden van hun werkgevers en de voor de WAO verantwoordelijke uitvoeringsinstellingen een rol?

In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO biedt een actueel inzicht in de WAO-praktijk: in het aandeel van specifieke groepen allochtonen, de werking van de WAO-regeling en het beleid van uitvoeringsinstanties. De onderzoekers vertellen uitgebreid hoe Turkse en Marokkaanse WAO’ers zelf ziekte, arbeidsongeschiktheid en hun relatie met de uitvoeringsinstellingen beleven. Bovendien is in het rapport te lezen wat de ervaringen van professionele uitvoerders van de WAO (verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) zijn met hun allochtone clientèle.

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: