Het bredere arbeidsmarktperspectief in de JeugdzorgPlus

PublicatiesGepubliceerd op: 16-11-21
In JeugdzorgPlus-instellingen worden jongeren met ernstige gedrags- en opvoedproblematiek begeleid. Het werk in deze (vaak gesloten) instellingen vraagt veel van begeleiders. Het Verwey-Jonker Instituut verkende samen met de lectoraten Samenwerkende Professionals en Jeugdzorg (HvA) de arbeidsomstandigheden van deze jeugdprofessionals. In drie deelrapporten en één samenvattend rapport delen wij onze bevindingen. Welke arbeidsvoorwaarden zijn nodig, en wat draagt bij aan het werven en behouden van voldoende en gemotiveerde jeugdprofessionals?

Het onderzoek bestaat uit de volgende drie deelrapporten:

 1. Het eerste deelrapport – uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut -schetst aan welke veranderingen het beroep van jeugdprofessional in de sector van de JeugdzorgPlus onderhevig is. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Welke factoren zorgen voor werkstress, en welke juist voor werkplezier? Waar lopen instellingen van JeugdzorgPlus op dit moment tegenaan in het zoeken van personeel? Uit het rapport blijkt dat de professionals over het algemeen tevreden zijn over de inhoud van het werk. Daarentegen zijn zij minder positief over de werkdruk. Vooral uitvoerend personeel ervaart gemiddeld genomen een iets te hoge werkdruk met veel taken, wat het werk negatief kan beïnvloeden. Daarnaast komt naar voren dat organisatie- en vestiging-/locatiemanagers geen duidelijkheid kunnen verschaffen over het verzuim binnen hun organisatie of vestiging/locatie. Tevens verschilt het personeelsverloop flink tussen de onderzochte organisaties en vestigingen/locaties. Bij ongeveer driekwart is sprake van een personeelstekort voor bepaalde functies.
 2. Het tweede deelonderzoek – uitgevoerd door het Lectoraat Samenwerkende Professionals van de Hogeschool van Amsterdam – gaat dieper in op de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, -verhoudingen en -voorwaarden. Dit rapport gaat in op het handelingsvermogen van de jeugdprofessional en de ondersteuningsstructuur die daarbij nodig is. Wat zijn organisatorische randvoorwaarden die de kwaliteit van het werk verbeteren?
 3. Omdat inzicht in competenties aan de basis ligt van werving en selectie van de juiste medewerkers, komt in het derde deelonderzoek – uitgevoerd door het Lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam – aan de orde welke kennis, vaardigheden en competenties vereist zijn om jongeren die geplaatst worden in de JeugdzorgPlus optimaal te ondersteunen. Ook gaan we in op de vraag of en hoe deze competenties in de initiële hbo-opleiding aan bod komen.

Tot slot brachten we een samenvattend rapport over alle deelrapporten uit. In het samenvattend rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan voor de toekomst van werken in de JeugdzorgPlus.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam en is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMW.

Onderzoekers

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: