Goed geregeld?

Een onderzoek naar gemeentelijke regelingen rondom financieel maatwerk voor hoge zorgkosten
PublicatiesGepubliceerd op: 27-07-21
Platform31, Onderzoeksinstituut IVO, Verwey-Jonker Instituut en de Rebel Group onderzochten op verzoek van het ministerie van VWS welke maatregelen gemeenten hebben genomen na het afschaffen van de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer).

Het doel van het onderzoek was om een overzicht te krijgen van gemeentelijke regelingen gericht op het financieel compenseren van mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Dit om in kaart te brengen op welke manier gemeenten de omslag naar maatwerk, gericht op de persoonlijke situatie van de burger, trachten te maken, en de mate waarin deze omslag volgens betrokkenen daadwerkelijk is gemaakt.

In dit onderzoek werken we uit welke regelingen er zijn voor het bieden van financieel maatwerk aan inwoners met hoge zorgkosten en/of met een chronische ziekte of handicap. We schetsen een landelijk beeld van de gemeentelijke regelingen, gebaseerd op de enquête die is uitgezet onder Nederlandse gemeenten. Ook is het perspectief van cliëntorganisaties hierin meegenomen. En we gaan in op de bevindingen van de casestudies: hoe wordt in 6 gemeenten financieel maatwerk in de praktijk geleverd?

Rectificatie
Op pagina 18 staat dat er mogelijk 15.000 gezinnen in Ridderkerk zijn met problematische schulden. Dit aantal is niet juist. Een meer realistische inschatting is dat er ongeveer 4.500 gezinnen zijn met problematische schulden.

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: