Gehandicapte Kinderen in Tel

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-09

Gehandicapte Kinderen in Tel

Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Zie de publicatie uit 2013: Kinderen met een handicap in Tel

Bas Tierolf
Dick Oudenampsen

ISBN 978-90-5830-316-5
50 pag. €

www.kinderenintel.nl

De visie in beleidskringen op mensen met een handicap is in Nederland in enkele decennia drastisch veranderd. De medisch-institutionele benadering van gehandicapten is ingeruild voor een visie waarbij deïnstitutionalisering, vermaatschappelijking en gelijke rechten de boventoon voeren. Het gebrek aan actuele informatie over deze doelgroep bleef echter bestaan. Met de wetswijzigingen vanwege de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebben belangenbehartigers en gemeenten meer behoefte aan concrete en cijfermatige informatie over de populatie gehandicapte kinderen.

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en het Johanna Kinderfonds, medegefinancierd vanuit het project Beter in Meedoen van het ministerie van VWS, gaat in op de definiëring van gehandicapte kinderen en de gevolgen daarvan voor de gegevensverzameling over deze groep. Daarnaast geeft dit rapport op basis van verschillende gegevensbestanden een overzicht op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau van het aantal gehandicapte kinderen met beperkingen en de kenmerken van deze kinderen.

Zie ook www.kinderenintel.nl

Zie ook www.wmotogo.nl

http://www.kinderenintel.nl, http://www.nsgk.nl/, http://www.johannakinderfonds.nl/, http://www.kinderenintel.nl, http://wmotogo.nl/

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema