Evaluatie wijkteams Rotterdam 2016

PublicatiesGepubliceerd op: 16-08-16
De gemeente Rotterdam geeft vorm aan de kanteling in het sociale domein door te werken met wijkteams. Binnen de teams wordt ingezet op een integrale aanpak per gezin met inzet op de eigen kracht en eigen netwerk van de cliënten. Nu de teams een tijd operationeel zijn, ontstond er bij de gemeente de behoefte om (meer) inzicht te krijgen in de effecten van de wijkteams.

Daarnaast vroegen zij zich af of de wijkteams minimaal dezelfde kwaliteit aan zorg als voorheen kunnen bieden en hoe de samenwerking met andere partijen verloopt. Het Verwey-Jonker-Instituut en Ecorys hebben vervolgens de wijkteams geëvalueerd. Daarbij is voor individuele cases de wijkteamaanpak vergeleken met de klassieke aanpak. Het eindresultaat bevat zowel een berekening van de efficiënte van de teams als een kwalitatieve analyse van de werkwijze van de teams.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de situatie toen en nu is er gebruik gemaakt van de Effectencalculator. Met dit instrument zijn voor 22 praktijkcasussen de integrale aanpak van de wijkteams en de meer verkokerde aanpak van voorheen met elkaar vergeleken. Per casus zijn hierbij het behaalde resultaten en de maatschappelijke kosten van de wijkteamaanpak in beeld gebracht. Daarnaast is specifiek gekeken naar de samenwerking van de wijkteams met de afdeling Werk en Inkomen (W&I), de kredietbank en met de toegangsloketten tot de wijkteams (Vraagwijzer en CJG-loket).

In de meeste gevallen blijkt de aanpak met wijkteams gelijk of goedkoper dan de aanpak die voorheen gehanteerd werd in Rotterdam. De aanpak pakt vaak goedkoper uit omdat minder partijen/professionals betrokken zijn per gezin, sneller resultaat wordt geboekt en ook omdat in een deel van de gevallen grotere problemen en daarmee duurdere hulp wordt voorkomen (bijvoorbeeld huisuitzetting). Ook heeft de wijkteamaanpak in de onderzochte casussen geleid tot vergelijkbare of betere resultaten voor de cliënten in vergelijking met de aanpak van voorheen. Met name de integrale aanpak en de snelle inzetbaarheid van de wijkteams zijn hierbij belangrijke factoren.

Onderzoekers

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: