Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’

PublicatiesGepubliceerd op: 08-04-21
Ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel is de gemeente Amsterdam in september 2018 gestart met het project ‘De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering’. In dit project is expliciet aandacht voor de huidige groep inburgeraars die niet kan profiteren van de toekomstige wetswijziging.

Deze groep dreigt tussen wal en schip te vallen. De gemeente Amsterdam heeft voor statushouders in deze ‘ondertussen periode’ een aantal instrumenten ingezet, met als doel hen zoveel mogelijk extra ondersteuning te bieden die eigenlijk voor hen nog niet beschikbaar is binnen het huidige stelsel. Concreet gaat het om de volgende zaken:

 1. Het in kaart brengen van de gezondheid en (mentale) belastbaarheid van statushouders in de verbrede en verlengde intake.
 2. Het bieden van extra taalondersteuning voor de groep statushouders die nog niet heeft voldaan aan de inburgeringsplicht en die geen DUO-lening meer ter beschikking heeft.
 3. De verdere inrichting van het ontzorgen en toerusten.

Het Verwey-Jonker Instituut nam deze instrumenten onder de loep, en doet in dit rapport aanbevelingen over mogelijke verbeteringen om de ontwikkeling van een passend inburgerings- en participatietraject onder de nieuwe wet te bevorderen of te waarborgen De evaluatie is gebaseerd op de ervaringen van betrokkenen zoals statushouders, klantmanagers en stakeholders met de ingezette instrumenten.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: