Domein overstijgende aanpak MPG

Voorbij de scheiding tussen veiligheidsdomein en zorgdomein
PublicatiesGepubliceerd op: 31-07-18
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overschrijdende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart. We besteedden specifieke aandacht aan de rol van veiligheidspartners (justitie). Wat zijn de mogelijkheden die veiligheidspartners kunnen bieden in de aanpak van multiprobleemgezinnen en het voorkomen van verdere escalatie en strafbaar gedrag?

Multiprobleemgezinnen ondervinden problemen van allerlei aard, zoals problemen bij de opvoeding, psychische problemen, en sociaal-economische problemen. In veel gezinnen is er sprake van werkloosheid en schuldenproblematiek. Vaak zijn de gezinnen geïsoleerd en hebben ze een gebrekkig sociaal netwerk. Ook kan er sprake zijn van criminele activiteiten, of geweld binnen of buiten het gezin. Deskundigen in het veld zijn het erover eens dat de verschillende problemen in samenhang met elkaar aangepakt moeten worden. Hiervoor is het van belang dat ketenpartners (hulpverlenende organisaties, veiligheidsinstellingen, welzijnsinstellingen) samenwerken in een integrale aanpak. Dit is lastig om in de praktijk te verwezenlijken.

In dit rapport beschrijven we de problematiek van multiprobleemgezinnen. In de bijgaande factsheet vatten we het kort samen. We brengen in kaart waar de knelpunten liggen in een integrale aanpak. Welke stappen kunnen worden ondernomen om tot een domein overstijgende aanpak te komen? We gaan specifiek in op de rol die veiligheidspartners hierin kunnen spelen. In een aantal bijlagen geven we nadere achtergrondinformatie.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: