De vragen van overmorgen in het sociaal domein

Essay op basis van de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein
PublicatiesGepubliceerd op: 30-05-22
Wat zijn de vragen van overmorgen die voor het sociaal domein van belang zijn? En wat betekenen die vragen voor bestuurlijk en ambtelijk leiderschap? In de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) hebben directeuren samen met wetenschappers en praktijkdeskundigen geprobeerd die vragen te beantwoorden. Het Verwey-Jonker Instituut beschrijft in een essay de rode draden van de collegereeks.

In zes colleges werd er gesproken over de thema’s mentale druk, digitalisering, individualisering, de veranderende arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en de worsteling van beleid en uitvoering om in complexe opgaven beter inzichtelijk te maken wat werkt. In dit essay worden deze colleges van samenhang voorzien. De belangrijkste conclusie? In tijden van groeiende onzekerheid, met veel maar ook steeds diversere kennis en een groter wordende ongelijkheid, wordt de kloof tussen waar behoefte aan is en wat daadwerkelijk gebeurt steeds groter. En hier staan ook de gemeenten aan de lat. Dit vraagt wat van bestuur en organisatie. Dit is niet op te lossen met alleen een pragmatisch plan van aanpak of ‘nieuw elan’ in een collegeakkoord. Er is behoefte aan een fundamenteler gesprek, gericht op een gedeeld besef en nieuwe benaderingswijzen.

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: