Boze burgers

Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving
PublicatiesGepubliceerd op: 12-01-17
De discussie rondom zwarte piet en de komst van AZC’s en asielzoekers zijn enkele onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleerden toenemende wij-zijgevoelens, vooral wanneer het gaat over de multiculturele samenleving. Hoe kunnen gemeenten omgaan met boze burgers? En welke interventies kunnen worden ingezet?

In deze publicatie wordt er voornamelijk gefocust op burgers die boos zijn over de grote toestroom van vluchtelingen en de toename van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Zij hebben het gevoel dat er steeds minder plaats zal zijn voor hun culturele verworvenheden, waarden, normen en tradities. Voor een groot deel gaat het hierbij om burgers met een Nederlandse achtergrond, maar niet uitsluitend.

Een gemeente heeft middels de portaalfunctie van KIS aangegeven behoefte te hebben aan meer kennis over de achtergronden en de omvang van boosheid en zocht naar mogelijkheden om de polarisatie te verminderen. KIS heeft geïnventariseerd bij tien gemeenten hoe zij tot nu toe omgaan met dit vraagstuk en welke kennis en middelen zij nodig hebben. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten boze burgers beter in beeld kunnen krijgen en welke interventies eventueel ingezet kunnen worden.

ISBN 978-90-5830-780-4
24 pag
2017

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: