Beter beeld op taal

Een verkenning van aanbod en deelname taalonderwijs door anderstaligen
PublicatiesGepubliceerd op: 30-06-16
De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan de participatie belemmeren. Dat is een van de redenen waarom inburgeraars, zowel asielzoekers met een status als andere nieuwkomers, verplicht worden zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nederlands als 2e taal.

In deze rapportage kijken we naar verschillende vormen van formeel taalonderwijs, zoals voor- en vroegschoolse educatie, eerste opvangonderwijs en taalcursussen voor inburgeringsplichtigen. Ook bespreken we het aanbod van nonformeel taalonderwijs en -coaching met daarbij een inventarisatie van beleid, aanbod en bereik van nonformeel taalonderwijs binnen een selectie van gemeenten.

ISBN 978-90-5830-720-0
2016

Download via KIS

Onderzoekers

  • Claire Aussems
  • Jodi Mak

Met medewerking van

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: