Aansluiting jongerenwerk in preventieve wijkaanpak polarisatie en radicalisering

Inventarisatie van betrokkenheid en behoeften van jongerenwerkers
PublicatiesGepubliceerd op: 31-07-23
Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij de preventie van radicalisering en polarisatie van jongeren in wijken. Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe jongerenwerkers hierbij zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Dit rapport geeft inzicht in hoeverre jongerenwerkers worden betrokken door wijkpartners bij preventieve aanpakken; of jongerenwerkers zich voldoende toegerust voelen in wijkgerichte samenwerkingen en wat jongerenwerkers nodig hebben om nog effectiever te werken aan preventie van polarisatie en radicalisering, en het vergroten van de veerkracht van jongeren hiertegen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie, onderdeel van het ministerie SZW. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle jongerenwerkers het hun taak vinden om in de wijk iets tegen polarisatie en radicalisering waarbij jongeren betrokken zijn, te doen. Vrijwel alle jongerenwerkers nemen bovendien deel aan overleggen, netwerkbijeenkomsten of samenwerkingsverbanden die zich (mede) richten op jongeren, en waarin zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van jongeren gedeeld kunnen worden. Van de jongerenwerkers is de helft betrokken bij preventieve online en/of offline initiatieven of aanpakken tegen polarisatie of radicalisering in hun wijk. De belangrijkste aanbevelingen vanuit het onderzoek zijn:

  • Er is meer erkenning nodig bij partners voor de belangrijke rol van het jongerenwerk in de preventieve wijkgerichte aanpak van polarisatie en radicalisering.
  • Meer ondersteuning is gewenst op kennis/expertise en domein overstijgende samenwerking. Dit geldt vooral voor jongerenwerkers in middelgrote steden.
  • Faciliteer verdieping van jongerenwerkers op online thema’s, hoe zich daartoe te verhouden en te handelen.

Thema's

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

Deel deze publicatie op: