Medewerkers

Drs. Marjan de Gruijter

Functie: Senior onderzoeker; Coördinator thema diversiteit
E-mail: mdegruijter@verwey-jonker.nl

Onderzoeksthema's: Diversiteit, Ouderen, Zorg

Drs. Marjan de Gruijter is in 1998 in dienst gekomen bij het Verwey-Jonker Instituut en bestrijkt als senioronderzoeker een breed terrein van studie naar participatie en diversiteitvraagstukken. Zij studeerde Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en studeerde af op zelfstandig leeronderzoek bij een groep Shiitsche Moslimvrouwen in het zuiden van Libanon. Vervolgens deed ze aanvullende studies Islamologie en wijsbegeerte. Marjan de Gruijter is binnen het Verwey-Jonker Instituut betrokken bij diverse onderzoeken op het terrein van integratie en emancipatie van migranten in Nederland.

De laatste jaren houdt zij zich vooral bezig met onderzoek naar laagdrempelige (opvoed)steun voor (migranten)gezinnen en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen. Sinds 1 december 2011 is zij projectleider van de Kenniswerkplaats Tienplus, waarin de stad Amsterdam en een aantal kennisinstituten (penvoerder Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool INHolland, VU, GGD-AMC, SO&T) samenwerken met de praktijk, migrantenorganisaties en ouders en jongeren aan een structurele verbetering van opvoedingsondersteuning voor alle Amsterdamse ouders.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2019 Razenberg, I. & Gruijter, M. de (2019). Naar een integrale benadering van inburgering en participatie. In: Sociaal Bestek, Uitgave 4 2019, september 2019.
 • 2019 Gruijter, M., de & Razenberg, I. (2019). Work first, vrouwen later? Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46), pp. 7-22.
 • 2018 Razenberg, I., & Gruijter, M. de (2018). Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen. In: Dagevos, J., Odé, A., Beckers, P., & Vries, K. de (red). Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2015 Gruijter, M. de, & Klein, M. van der. (2015). Analyse van de Barometer Ouderenmishandeling in: Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling (pp. 58-68), Den Haag: SCP.
 • 2013 Gruijter, M. de, & Marissing, E. van. (2013). Participatie van kwetsbare burgers. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen TSG, 91(6), 300.
 • 2013 Gruijter, M. de, & Toorn, J. van der. (2013). Luxepositie of buitenspel? Vrouwen zonder werk en uitkering: Onderzoek naar niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen in Nederland. Raffia, 2013(2), 23-26.
 • 2012 Mikolajczak, J., Gruijter, M. de, Schoemaker, C., Kroes, W., Stokx, L., & Nederland, T. (2012). Een vruchtbare botsing: Samenhang tussen gezondheid en welzijn. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 90(6), 340-344.
 • 2011 Wakker, A. van de , Maas, H. Gruijter, M. de, & Mathijssen, J. (2011). Uitdagingen van het beleid. In: De Kleermaeker, M. (red.), T. Beirens, H. Maas, T. Pels, K. Verhaar, & A. van de Wakker, Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid: Een wereld te winnen. (pp. 23-38). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • 2011 Gruijter, M. de, & Marissing, E. van. (2011). Participatie van kwetsbare burgers: Rol brede welzijnsprofessional onontbeerlijk. Sociaal Bestek, 73(5), 8-11.
 • 2010 Gruijter, M. de, Lem, S. van der, & Berger, M. (2010). Durf te Dromen, over empowerment. Rijswijk: Quantes.
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen jeugdhulpverleners in het herkennen van en omgaan met radicalisering. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut. 
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen voor het onderwijs in het herkennen van en omgaan met radicalisering. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut. 
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen van en omgaan met radicalisering: Eindverslag. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2008). Evaluatie van het Lesprogramma "Thuis in burgerschap": Sociale integratie en actief burgerschap van Pharos. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. (interne publicatie) 
 • 2008 Distelbrink, M. & Gruijter, M. de (2008). Zelfredzaamheid van oudere migrantenvrouwen. Geron, Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 10(2), 28-30
 • 2007 Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M. de, & Pels, T. (2007). Allochtone vrouwen willen meer meedoen: Wijkvoorzieningen moeten beter aansluiten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61(7/8), 8-11.
 • 2005 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2005). De toekomst van buurtvaderschap: Professionalisering met behoud van zeggenschap. Baarn: Odyssee.
 • 2005 Gruijter, M. de & Rijkschroeff, R. (2005). 'Choices and opportunities': participation of unaccompanied minor refugees in the Netherlands. Community Development Journal, 40(2), 212-215.
 • 2005 Oudenampsen, D., & Gruijter, M. de. (2005). Ongebonden schilvoorzieningen en maatschappelijke participatie. Passage: tijdschrift voor rehabilitatie, 14(1), 25-35.
 • 2004 Pels, T., & Gruijter, M. de (2004). Hoe vergaat het de nazaten van de 'gastarbeiders'? Ontwikkelingen onder Marokkanen in Nederland. Sociologische Gids, 51(1), 53-67.