Bescherming tegen ondermijning in de provincie Zuid-Holland

Een weerbare provincie
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 18-05-2021
Nieuws
Ondermijning is een vorm van criminaliteit waarbij legale structuren worden gebruikt voor criminele doeleinden. Er wordt vaak gesproken van een vermenging of verwevenheid van de boven- en onderwereld. Hierbij kan gedacht worden aan omkoping of intimidatie van een ambtenaar, maar ook aan het inzetten van overheidsfaciliteiten, zoals subsidie- en vergunningverlening, voor criminele activiteiten.

Ondermijnende activiteiten in relatie tot het eigen handelen van de provincie Zuid-Holland – bijvoorbeeld bij aanbesteding/opdrachtverlening, vergunningverlening, handhaving, subsidiëring en regelgeving – kunnen een risico vormen. Het is van belang om de provincie weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit. De provincie Zuid-Holland heeft het Verwey Jonker Instituut gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar een proactieve aanpak voor toekomstige ondermijningsrisico’s in de provincie.

Doel en onderzoeksvraag ondermijning Zuid-Holland

De centrale onderzoeksvraag binnen dit onderzoek is:

Welke vormen van ondermijning (trends en ontwikkelingen) in verband met het eigen handelen kan de provinciale organisatie verwachten in de komende tien jaar en hoe kan de provinciale organisatie daartegen worden beschermd?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de toekomstige risico’s van ondermijnende activiteiten die verband houden met het provinciaal handelen van de provincie Zuid-Holland. We geven de provincie concrete handvatten mee voor een effectieve aanpak van ondermijning gericht op preventie en het creëren van bewustzijn. Het resultaat van het onderzoek bestaat uit verschillende aanbevelingen gericht op een weerbare provincie.

Onderzoeksaanpak ondermijning Zuid-Holland

We voeren een deskresearch uit om zicht te krijgen op ondermijning en de huidige aanpak in de provincie Zuid-Holland. Op basis van een casusonderzoek in twee andere provincies (Noord-Brabant en Zeeland) kijken we naar de effectieve aanpak van ondermijning en brengen we de werkzame bestanddelen in beeld waaruit de provincie lessen kan leren.

We zetten vervolgens een online enquête uit onder ambtenaren, bestuurders en uitvoerende partijen van de provincie waarin we ingaan op de ondermijningsrisico’s binnen de provincie. Ook kijken we naar de succes- en faalfactoren van het huidig beleid en de ideeën die leven onder betrokkenen ten aanzien van een nieuwe aanpak. Tevens nemen we diepte-interviews af bij medewerkers van verschillende afdelingen van de provincie. We organiseren een slotbijeenkomst voor alle gremia waarin we de aanbevelingen van het onderzoek centraal stellen.

De eindrapportage is in de zomer van 2021 gereed. Benieuwd naar meer informatie of ook interesse in een dergelijk onderzoek? Neem contact op met projectleider Marjolein Odekerken

Marjolein Odekerken

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: