Lancering WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 28-01-2021
Nieuws
Vanaf vandaag kan iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken terecht op het platform WijkWijzer. Dit is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterken. Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid in ons land. Maar er zijn ook gebieden waar het de verkeerde kant dreigt op te gaan. Vijftien burgemeesters luidden afgelopen zomer de noodklok, omdat ze de problemen in kwetsbare wijken, mede door de coronacrisis, zien toenemen. De wijk is dan ook weer terug op de agenda. En dat roept de vraag op: hoe maken en houden we onze wijken leefbaar en veilig?

Op de Dag van de Buurt lanceerde programmamanager van het Programma Leefbaarheid en Veiligheid Andy Clijnk vandaag WijkWijzer – een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners. “WijkWijzer is onderdeel van ons interdepartementale verkenningsprogramma Gebiedsgerichte aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid, en is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van kenniscentra, het ministerie van BZK en de VNG”, vertelt Clijnk. “We hopen dit verband de komende tijd verder uit te breiden met andere instellingen en organisaties die zich bezighouden met buurten en wijken, zoals organisaties van actieve bewoners en sociaal ondernemers, gemeenten en overige ministeries. Met het platform willen we iedereen die werkt aan leefbare wijken namelijk een toegang bieden tot alle relevante inzichten en onderzoeken, publicaties en praktijkvoorbeelden. Je vindt er achtergrondinformatie over de wijkaanpak en gebiedsgericht werken. Onder meer over de verschillende leefgebieden van bewoners die een rol kunnen spelen bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, maar ook over hoe je de processen rond de verschillende werkwijzen kan inrichten.”

Integraal samenwerken

WijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt (samen)werken in de wijk. “En integraal werken betekent dan niet alles met alles verbinden en iedereen overal bij betrekken”, licht Matthijs Uyterlinde, themacoördinator leefbare wijken en buurten bij Platform31, toe. “Het gaat er vooral om dat betrokken partijen hun eigen taak zo goed mogelijk uitvoeren, en daar waar nodig afstemming zoeken met andere partijen. En het betekent dus dat je als organisatie verder moet kijken dan naar je eigen doelstellingen.”

Het Verwey-Jonker Instituut is een van de initiatiefnemers van de Wijkwijzer. Met een groot aantal thema’s raken onze onderzoeken op verschillende punten aan de wijk: van sport- en wijkinitiatieven, van wonen, tot ondermijning, polarisatie, verbinding en buurtwachten. Zo werken we op dit moment aan een essay serie over het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in de wijk.

“Kennis over wat er nodig is voor veilige en leefbare wijken is van groot belang. De afgelopen jaren is in binnen- en buitenland veel ervaring opgedaan met vernieuwende manieren van wijkgericht werken. Het is hierin belangrijk om te weten wat werkt en waarom iets werkt. Als Verwey-Jonker Instituut dragen we graag bij aan het kennisplatform Leefbaarheid & Veiligheid om te zorgen dat iedereen die vragen heeft of in de wijk aan de slag is, de nodige kennis op één plek kan vinden.”  – Onno de Zwart, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut

Platform in ontwikkeling

WijkWijzer heeft als doelstelling om een knooppunt te zijn, niet alleen voor informatie over een gebiedsgerichte aanpak van veiligheid en leefbaarheid, maar ook een knooppunt voor organisaties en personen die zich hiermee bezighouden. “Daarom zijn we nu bezig met de verdere ontwikkeling van WijkWijzer. Dat doen we onder meer door het opzetten van een vraagbaak voor beleidsmakers en wijkprofessionals. Via WijkWijzer worden de vragen door het netwerk beantwoord,” vertelt Razia Ghauharali, projectleider van WijkWijzer en themacoördinator veilige samenleving bij Platform31. “Daarnaast werken de betrokken organisaties samen aan de opzet van het Leernetwerk Leefbaarheid & Veiligheid. Dit netwerk –gericht op beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners – brengt kennis- en leervragen samen met het aanbod van kennis- en leertrajecten. WijkWijzer is niet alleen een vraagbaak, maar biedt ook overzicht in het leeraanbod en fungeert als matchmaker.”

Heb je een vraag, wil je informatie delen via WijkWijzer of meedenken met de verdere ontwikkeling van het platform? Ga naar wijkwijzer.org/vragen.

Wil je partner worden van WijkWijzer? Neem dan contact op met razia.ghauharali@platform31.nl.

Dag van de Buurt

WijkWijzer werd gelanceerd op de Dag van de Buurt. Daar kwamen 1.000 actieve bewoners, bestuurders, beleidsmakers,  corporatiemedewerkers en andere (wijk)professionals digitaal samen. Samen met verrassende experts, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers gingen zij in gesprek over de buurt als uitvalsbasis voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving.

Hartenkreet voor de Buurt

De Dag van de Buurt eindigt met de lancering van de actie ‘Hartenkreet voor de buurt’. De initiatiefnemers (LPB, Platform31, Movisie, Ministerie BZK en het LSA bewoners) delen een gezamenlijke ambitie om buurten in Nederland veiliger, leefbaarder en veerkrachtiger te maken. Dit doen ze mét en vóór wijkwerkers, sociaal werkers, kenniswerkers, ambtenaren, corporatiemedewerkers, vrijwilligers en actieve bewoners. Met hartenkreetvoordebuurt.nl willen ze het nieuwe kabinet een vliegende start geven, door op te halen wat er leeft bij mensen die zich elke dag inzetten voor de buurt. Alle hartenkreten worden gebundeld, geanalyseerd en geagendeerd, zowel via de politiek als via de kennis- en leeragenda’s van de initiatiefnemers.

Freek de Meere

Contact

Achtergrond

Sinds halverwege de 20ste eeuw investeren we in Nederland om te voorkomen dat kwetsbare wijken afglijden. Aanvankelijk met beleid gericht op sanering, krotopruiming en economische reconstructie. In latere jaren met beleid dat zich ook richt op de sociale kant van wijkaanpak, zoals in het ‘krachtwijkenbeleid’, waarbij thema’s als wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en integratie centraal staan. Onder druk van de economische crisis en een andere politieke wind, is de financiële ondersteuning van het krachtwijkenbeleid echter vanaf 2012 stopgezet.

In veel gemeenten belandde de wijkaanpak in een impasse. Onder meer vanwege bezuinigingen en omdat er veel beleidsaandacht uitging naar andere vraagstukken. Hoewel de leefbaarheid in Nederland de afgelopen twee decennia gemiddeld genomen verbeterde, gold dit niet voor de meest kwetsbare wijken. Verschillen tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken nemen sinds 2012 toe. Juist in gebieden die te maken hebben met een (uiteenlopende) combinatie en opeenstapeling van problemen op leefgebieden als wonen, werk, inkomen, opvoeding, onderwijs, veiligheid en gezondheid, is extra inspanning nodig.

Deel dit nieuwsbericht op: