Armoede in Katwijk

Samen naar een integrale en preventieve aanpak
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 09-11-2020
Nieuws
Het thema armoede heeft een hoge prioriteit in de gemeente Katwijk als onderdeel van de Maatschappelijke Agenda ‘Samen Meedoen’, gericht op het streven naar gelijke kansen in participatie, gezondheid en onderwijs voor alle inwoners. Het Verwey-Jonker Instituut doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar een integrale en preventieve aanpak van armoede in Katwijk.

 

Het doel van dit onderzoek is om tot een samenhangende aanpak van armoede te komen, die eraan bijdraagt dat de inwoners die het nodig hebben in een vroeg stadium in beeld zijn, worden bereikt en goed worden geholpen. Dit houdt ook in dat er een passend en doeltreffend pakket van voorzieningen en regelingen wordt gecreëerd, waar inwoners op een laagdrempelig gebruik van kunnen maken. De centrale onderzoeksvragen in dit onderzoek zijn: Hoe ziet (de uitvoering van) het huidige armoedebeleid eruit en wat moet daarvan worden behouden? Waar kan het huidige aanbod worden verbeterd? En waar liggen kansen voor verbeteringen passend voor de situatie in Katwijk?

 

Onderzoeksaanpak

Om deze vragen te beantwoorden wordt met het onderzoek informatie verzameld over de huidige voorzieningen en belangrijke maatschappelijke partners die werken aan de problemen rondom armoede in de gemeente Katwijk.

Vervolgens wordt geïnventariseerd welke regelingen en initiatieven er bestaan op het gebied van integrale en preventieve aanpakken en wat de meerwaarde daarvan zou kunnen zijn voor de gemeente Katwijk.

In totaal zijn zestien voorzieningen/regelingen onder loep genomen waaronder SUN en het Jongerenperspectieffonds. Momenteel zijn we bezig met een uitgebreid participatieonderzoek, waarin de gemeente Katwijk, haar partners en inwoners actief worden betrokken bij het evalueren van de huidige aanpak en het tot stand brengen van een toekomstige aanpak, waarin vroegsignalering, preventie en bereik centraal staan. Dit doen we door dialoogbijeenkomsten te organiseren waar ervaringen en visies worden gedeeld.

Publicatie in 2021

Onderzoeker Marjolein Odekerken: “We spreken met een hele diverse groep zoals GGD, basisscholen, diaconieën, inwoners, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties etc. De eerste dialoogbijeenkomsten zijn geweest en deelnemers waren enthousiast”.  Het in een vroeg stadium betrekken van stakeholders is essentieel om tot een effectieve en duurzame aanpak van armoede te komen. Hierdoor wordt draagvlak, samenwerking en gedeeld eigenaarschap gecreëerd, wat leidt tot werkelijk effectieve oplossingen voor problemen. Vervolgens wordt alle informatie geanalyseerd en uitgewerkt in een rapport. Begin volgend jaar wordt het rapport gepresenteerd.

 

Marjolein Odekerken

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: