Jeugd

Samenwerken met gezinnen en ketenpartners

Hèlen Heskes

Download
2019

ISBN 978-90-5830-990-7

Rol, taken en verwachtingen verhelderen

Voor je ligt de handreiking Samenwerken met gezinnen en ketenpartners: rol, taken en verwachtingen verhelderen. Deze handreiking is gemaakt voor professionals werkzaam bij Ouder- en Kindteams Amsterdam, maar is relevant voor alle professionals werkzaam bij wijkteams gezin & jeugd en jeugdhulpinstellingen. Het is een product van Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA), waar het Verwey-Jonker Instituut onderdeel van is.

Als medewerker van een Ouder- en Kindteam werk je vraaggericht én integraal, doe je wat nodig is, verleen je vrijwillige maar niet altijd vrijblijvende hulp, verbind je én neem je verantwoordelijkheid wanneer veiligheid in het geding is. Die brede opdracht kan ertoe leiden dat ouders en ketenpartners andere verwachtingen van je hebben en soms ook druk uitoefenen om alle verwachtingen waar te maken. Dit wordt nog versterkt doordat de rollen, taken en bevoegdheden van de ketenpartners helder zijn afgebakend en dat die van Ouder- en Kindteams Amsterdam een minder duidelijke begrenzing hebben. Hierdoor kun je in de samenwerking met ouders en ketenpartners tegen dilemma’s aanlopen.

De bedoeling van deze handreiking is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners en gezinnen door jou en je collega’s. Het helder maken van je rol en taken en het omgaan met verwachtingen is in deze handreiking uitgewerkt voor de samenwerking met de ouders. Daarnaast is dit uitgewerkt voor een aantal ketenpartners: de scholen, de huisartsen en de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.