Samenwerken met gezinnen en ketenpartners

Rol, taken en verwachtingen verhelderen
PublicatiesGepubliceerd op: 24-03-20
Voor je ligt de handreiking Samenwerken met gezinnen en ketenpartners: rol, taken en verwachtingen verhelderen. Deze handreiking is gemaakt voor professionals werkzaam bij Ouder- en Kindteams Amsterdam, maar is relevant voor alle professionals werkzaam bij wijkteams gezin & jeugd en jeugdhulpinstellingen. Het is een product van Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA), waar het Verwey-Jonker Instituut onderdeel van is.

Als medewerker van een Ouder- en Kindteam werk je vraaggericht én integraal, doe je wat nodig is, verleen je vrijwillige maar niet altijd vrijblijvende hulp, verbind je én neem je verantwoordelijkheid wanneer veiligheid in het geding is. Die brede opdracht kan ertoe leiden dat ouders en ketenpartners andere verwachtingen van je hebben en soms ook druk uitoefenen om alle verwachtingen waar te maken. Dit wordt nog versterkt doordat de rollen, taken en bevoegdheden van de ketenpartners helder zijn afgebakend en dat die van Ouder- en Kindteams Amsterdam een minder duidelijke begrenzing hebben. Hierdoor kun je in de samenwerking met ouders en ketenpartners tegen dilemma’s aanlopen.

De bedoeling van deze handreiking is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners en gezinnen door jou en je collega’s. Het helder maken van je rol en taken en het omgaan met verwachtingen is in deze handreiking uitgewerkt voor de samenwerking met de ouders. Daarnaast is dit uitgewerkt voor een aantal ketenpartners: de scholen, de huisartsen en de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Onderzoekers

  • Hèlen Heskes

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: