Armoede en Schulden

Over de schutting kijken

Wilco Kroes
Fabian Dekker
Monique Stavenuiter

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-498-8
46 pag. € 7,00

Intergemeentelijk leren rond de Wmo en armoedebestrijding
Wmo Kenniscahier 15

Het Verwey-Jonker Instituut doet binnen het Beter in Meedoen-programma van het ministerie van VWS onderzoek naar de manier waarop gemeenten kennisdelen, zowel binnen de gemeente als tussen gemeenten. 

De decentralisatie van wetgeving zorgt voor een enorme dynamiek in het werkveld van de gemeenteambtenaren. Dit vraagt om nieuwe manieren van werken, waar kennisdeling een onderdeel van is. Gemeenten hebben vele overlegstructuren en samenwerkingsverbanden, maar hoe delen ze kennis, speciaal rondom de Wmo en het aanpalende terrein van armoedebestrijding? Wat is de kwaliteit van deze kennisdeling? 

Uit dit beknopte onderzoek blijkt dat op het gebied van kennisdeling nog een wereld te winnen is. Het aanstellen van een kwartiermaker en een voedende rol vanuit het maatschappelijk middenveld zijn enkele aanbevelingen om de kwaliteit van de kennisdeling verder te vergroten.

Zie ook de website Wmo to go.