Buurten

Ouders nemen de wijk

Rob Gilsing
Bas Tierolf 
Met medewerking van Fadila El Idrissi & Gonnie Weijers

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-336-0
91 pag. € 12,00

In de eigen wijk naar school in gemengde wijken in Utrecht

De gemeente Utrecht en drie grote schoolbesturen in het primair onderwijs willen graag dat basisscholen een afspiegeling zijn van de wijk waarin ze staan. Op verzoek van deze partijen heeft het Verwey-Jonker Instituut met ondersteuning van onderzoeks- en adviesbureau Oberon een onderzoek verricht. Hoe kunnen gemeenten en schoolbesturen bevorderen dat in gemengde wijken de school een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling? Het onderzoek gaat in de eerste plaats in op de vraag wat het effect is van de samenstelling van leerlingenpopulaties op leerprestaties en sociaalculturele integratie. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de mate van afspiegeling op de scholen in de vier gemengde wijken. Bovendien is onderzocht hoe ouders bij de schoolkeuze te werk gaan en in het bijzonder op welke motieven zij hun schoolkeuze baseren. Tot slot beschrijft het rapport wat er bekend is over de effecten van maatregelen om segregatie tegen te gaan en naar het draagvlak voor deze maatregelen onder ouders en directies in vier gemengde wijken. Op basis van de resultaten worden vijftien aanbevelingen gedaan. Deze lopen uiteen van het nauwkeurig definiëren van het probleem tot het verkennen van de mogelijkheden voor de invoering van een vast aanmeldmoment, en van het actief betrekken van alle belanghebbende partijen (inclusief ouders) tot het verbeteren van de voorlichting aan ouders.