Jeugd

De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten

Verwey-Jonker Instituut:
Myriam Vandenbroucke
Huub Braam
Rob Gilsing
Majone Steketee
Stichting Alexander
Leo Rutjes
Geeske Strating

Volledige tekst (pdf)

2010

Download ook de brochure van Be Involved

ISBN 978-90-5830-361-5
54 pag. € 12,-

Quickscan onder 175 gemeenten

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin streeft ernaar dat in 2011 elke gemeente een vorm van inspraak van jongeren kent. Om die reden wilde het programmaministerie weten wat de staat van jeugdparticipatie is in Nederland anno 2009. In hoeverre betrekken gemeenten in Nederland jongeren bij het vormgeven van hun beleid? Hebben jongeren inspraak en invloed, en kunnen zij eigen initiatieven ontplooien? En, wat hebben gemeenten nodig om hun jeugdparticipatiebeleid verder vorm en inhoud te geven? Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut beantwoordden deze vragen met behulp van een internetvragenlijst onder 175 gemeenteambtenaren. Deze vragenlijst is onderdeel van het instrument Be Involved, dat de kwaliteit van jeugdparticipatie meet aan de hand van de vragenlijst voor gemeenten en een vragenlijst voor jongeren. In dit rapport komt uitsluitend het perspectief van gemeenten aan bod. Het geeft daarmee een eerste inzicht in de staat van jeugdparticipatie in Nederland. Veel gemeenten in Nederland hebben jeugdparticipatie als beleidsdoel geformuleerd. De kwaliteit en inhoud vragen wel nog om extra investering en gemeenten hebben behoefte aan informatie en advies om jeugdparticipatie beter te kunnen realiseren.