Werken aan sociale samenhang

Een beschrijving van het project Wij moeders
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Het project ‘Wij Moeders’ speelt zich af in Deventer, in een wijk zonder veel sociale samenhang en in een neergaande spiraal. In het kader van een experiment opvoedingsondersteuning wordt geprobeerd om het isolement waarin veel moeders met kleine kinderen verkeren te doorbreken, en daarmee tegelijkertijd de sociale structuur van de wijk te verbeteren. De opzet is op het eerste gezicht simpel: er worden huiskamerbijeenkomsten georganiseerd, de moeders komen ‘gewoon’ een paar keer bij elkaar op bezoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar dit project. Ingegaan wordt op de context van het project en op de opzet, werving en werkwijze. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop met problemen in de uitvoering is omgegaan en aan de wijzigingen in de projectopzet die daaruit zijn voortgekomen.

De gang van zaken op de huiskamerbijeenkomsten wordt in beeld gebracht. Het blijkt dat de persoonlijke geschiedenis van de moeders sterk verweven is met de manier waarop zij hun kinderen opvoeden en met de problemen die zij daarbij tegenkomen. De onderlinge steun die via de huiskamerbijeenkomsten tot stand komt beïnvloedt zowel de sociale samenhang in de wijk als de opvoeding van de kinderen.

Het project slaagt in de opzet om 60 van de doelgroep in de wijk te bereiken. Met grafische technieken wordt inzicht gegeven in de netwerkvorming rond het project. Hoe het project past in de context van de wijk en van de stad Deventer wordt apart belicht. Wij Moeders heeft voor elke actor een eigen betekenis. De verschillen tussen hun ‘agenda’s’ lijken eerder bij te dragen aan de dynamiek van beleid dan dat ze die verstoren. Ten slotte wordt nagegaan wat het project betekent in het licht van discussies over vraaggericht werken, preventie, sociale samenhang, professionaliteit en ketenverantwoordelijkheid.

Onderzoekers

 • Kees Fortuin

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: