Welzijnsprofessionals aan zet!

Een onderzoek naar professionalisering en vraaggerichtheid binnen het welzijnswerk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Het welzijnswerk staat onder invloed van ingrijpende veranderingen in de maatschappij en het beleid. Belangrijkste trends zijn pluriformiteit, individualisering en het vervangen van het aanboddenken door de vraagbenadering. Meer aansluiten bij de wensen en behoeften van de burger voert de boventoon in zorg en welzijn. Het is vooral de welzijnsprofessional die als uitvoerende werker nieuwe ideeën en opvattingen moet zien om te zetten naar professioneel handelen in de praktijk. Het stelt nieuwe eisen aan diens professionaliteit en competenties. Tegelijkertijd is er nog volop discussie over wat vraaggericht werken inhoudt, wie de vraag bepaalt, en interpreteert.

Dit rapport bevat de uitkomsten van een afstudeerproject naar de professionalisering van het welzijnswerk. Zowel ervaren als beginnende jongerenwerkers en opbouwwerkers zijn gevraagd naar hun ideeën en opvattingen hierover. Ze dragen mogelijkheden aan om de benodigde beroepscompetenties verder te ontwikkelen. De eindscriptie is een deelonderzoek voor het project Ontwikkeling van een landelijk programma professionalisering welzijnwerk van het Verwey-Jonker Instituut.

Onderzoekers

  • Jolanda Sonneveld

Met medewerking van

  • Katja van Vliet
  • Nanne Boonstra

Thema's

Deel deze publicatie op: