Vraaggericht werken door Sociaal Pedagogische Diensten

Een vooronderzoek naar de professionele rol van maatschappelijk werkers
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
De huidige zorgvisie op mensen met een handicap vertrekt niet vanuit hun beperkingen, maar vanuit hun mogelijkheden. Bij het zo gewoon mogelijk deelnemen aan de samenleving kunnen mensen met een handicap ondersteuning krijgen van een maatschappelijk werker van de Sociaal Pedagogische Dienst. Om meer vraaggericht te werken, zijn de maatschappelijk werkers van de SPD in de jaren negentig van de vorige eeuw gaan werken als zorgconsulenten.

MEE Nederland (voorheen Vereniging Somma, de koepel van de Sociaal Pedagogische Diensten), wil de maatschappelijk werkers meer handvatten bieden voor vraaggericht werken. Mee Nederland heeft opdracht gegeven tot een verkennend onderzoek naar vraaggericht werken en de veranderde invulling van de functie van maatschappelijk werker als zorgconsulent.

In groepsbijeenkomsten met maatschappelijk werkers is een groot aantal opvattingen verzameld over de relatie tussen vraaggericht werken en de professionele onafhankelijkheid. Uit de analyse blijkt dat de deelnemers de meeste waarde toekennen aan het primaire cliëntgerichte werk, zoals verduidelijking van de hulpvraag en toelichting van de mogelijkheden van ondersteuning. Na het primaire cliëntgerichte werk hechten ze het meeste belang aan het extern gerichte werk voor de cliënt, zoals overleg en contacten met instanties. De deelnemers zijn vooral verdeeld over zowel de mogelijkheden van vraaggericht werken als van aanbodgericht werken. Zuiver aanbodgericht werken wordt echter unaniem verworpen, evenals de cliënt afhankelijk maken van de maatschappelijk werker.

Onderzoekers

  • G. van der Laan
  • Esther Plemper
  • Meta Flikweert

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: