Verwaarloosde kinderen

Opvattingen uit het veld PEWA rapport 7
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96

Naar aanleiding van signalen uit het basisonderwijs van verwaarlozing van kinderen heeft de PEWA op verzoek van het ministerie van VWS een explorerend onderzoek uitgevoerd naar de aard, omvang en achtergronden van deze problematiek. In het kader hiervan is literatuurstudie verricht en zijn interviews gehouden met vijftien sleutelinformanten uit het primair onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en het welzijnswerk.

Het rapport geeft een beeld van de opvattingen omtrent verwaarlozing die leven in het veld. Verwaarlozing van leerlingen is voor sommige scholen wel en voor andere scholen geen groot probleem, en het wordt zowel in achterstandswijken als in middenklasse- en elitebuurten aangetroffen. Emotionele verwaarlozing lijkt het meest voor te komen. Zoals te verwachten was, komt lichamelijke verwaarlozing het meest voor in achterstandswijken. Vrij veel opvoeders (laag en hoog opgeleid) wier kinderen verwaarloosd worden, ontbreekt het volgens de informanten aan opvoedingskennis en -inzicht.

Het afsluitende hoofdstuk gaat kort in op de uitvoering van het onderzoek en de beperkingen. Vervolgens komen de conclusies aan de orde. Daarna worden maatregelen besproken die reeds worden genomen om verwaarlozing tegen te gaan en worden aanbevelingen gedaan om gesignaleerde lacunes op te vullen. Ten slotte wordt een korte samenvatting van de bevindingen gepresenteerd in de vorm van antwoorden op de vragen van het ministerie van VWS.


Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Onderzoekers

  • M.H.C. Kromhout

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: