Studeren met een handicap in 2005

Belemmeringen van studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Ruim een half miljoen Nederlanders volgen een studie aan een hogeschool of universiteit. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in 2001 bleek dat twaalf tot vijftien procent van deze studenten een functiebeperking heeft. Het kan gaan om een lichamelijke of zintuiglijke functiebeperking, dyslexie, psychische klachten of een chronische ziekte. De onderzoeksresultaten van toen lieten zien dat een aanzienlijk deel van de studenten knelpunten ervaart bij het volgen van onderwijs. Hoe is de situatie in 2005? Zijn de moeilijkheden weggenomen of verminderd?

Deze publicatie doet verslag van de nieuwe meting in 2005. Het Verwey-Jonker Instituut heeft die verricht in opdracht van handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Tweederde van de studenten met een handicap ondervindt dagelijks belemmeringen bij de studie. De problemen lopen uiteen van het bestuderen van schriftelijk materiaal, afleggen van examens, bijwonen van hoorcolleges of werkstukken maken, tot samenwerken, stages lopen, het houden van presentaties of volgen van het lesrooster. De gevolgen hiervan zijn studievertraging, achterstand, oponthoud en een lange studieduur.

De studenten blijken in 2005 meer bekend met specifieke regelingen en ze maken daar ruimer gebruik van. Desondanks zijn voor driekwart van de studenten geen oplossingen voorhanden. Tweederde van de studenten met een handicap bemerkt weinig begrip bij medestudenten en docenten voor wat het betekent om te studeren met een functiebeperking. Dit gegeven onderstreept – samen met de andere onderzoeksresultaten – het belang om binnen de hogescholen en universiteiten meer aandacht te besteden aan het studeren met een handicap.

Zie ook de volgende websites:

Onderzoekers

  • Esther Plemper

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: