Sociaaleconomische vernieuwing in de Bijlmermeer

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
In het kielzog van de ruimtelijke vernieuwing van de Bijlmermeer (Amsterdam-Zuidoost) wordt gewerkt aan de sociaaleconomische vernieuwing in dit gebied. Dat gebeurt in het kader van het Grote Stedenbeleid. In het beleidsstuk ‘Speerpunt Bijlmermeer’ zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van wonen, werk, scholing en onderwijs, veiligheid en leefbaarheid, zorg en cultuur. Parallel aan deze ontwikkeling deed zich de mogelijkheid voor om Europees geld voor sociaaleconomische vernieuwingsactiviteiten te verwerven. Brussel stelde uit het zogeheten URBAN-programma middelen beschikbaar. Via het Grote Stedenbeleid konden ook middelen worden ingezet.

Voor de uitvoering van het programma sociaaleconomische vernieuwing is een projectorganisatie opgezet die qua vormgeving mede bepaald is door de eisen die Brussel daaraan stelt wegens de besteding van URBAN-gelden. Voor de organisatie goed en wel op dreef was kwamen er protesten van de zijde van migrantengroeperingen. Zij vonden dat zij uitgesloten waren van de besluitvorming en uitvoering van de sociaaleconomische vernieuwing. De Stuurgroep Sociaaleconomische Vernieuwing – met daarin onder meer vertegenwoordigers van het stadsdeel Zuidoost, de gemeente Amsterdam, de woningcorporatie Nieuw-Amsterdam, nam die protesten serieus. Zij besloot een onderzoek – een ‘quick scan’ – in te stellen om de knelpunten inzake het draagvlak voor sociaaleconomische vernieuwing en de aansturing ervan in de ogen van betrokkenen te inventariseren. Bovendien moest het onderzoek nagaan in welke richtingen betrokkenen oplossingen zoeken.

Het Verwey-Jonker Instituut voerde dit onderzoek in opdracht van de Stuurgroep Sociaaleconomische Vernieuwing uit in de periode juni-september 1996. Doel van het onderzoek was om in samenspraak met betrokkenen een gespreksbasis te construeren. Een gespreksbasis die hen in staat zou stellen om op productieve wijze vorm te geven aan de sociaaleconomische vernieuwing. Het rapport volgt de procesgang van het onderzoek en mondt uit in drie adviezen. De adviezen betreffen achtereenvolgens: het draagvlak voor sociaaleconomische vernieuwing in de Bijlmer, de aansturing van de sociaaleconomische vernieuwing in de Bijlmer en de wijze waarop de implementatie van de verbeteringsvoorstellen voortvarend ter hand kan worden genomen.

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • Multiculturalisering van de stadsdeelorganisatie en de organisatiestructuur van de sociaaleconomische vernieuwing. Dat houdt 1onder andere in dat zowel de stadsdeelorganisatie als de organisatie van de sociaaleconomische vernieuwing qua personele bezetting een afspiegeling dient te vormen van de samenstelling van de bevolking in Zuidoost.
  • Het stadsdeel Zuidoost moet haar beleid zo invullen dat maatschappelijke groeperingen, in het bijzonder migrantengroepen, zich gekend voelen en erkend zien als aandeelhouders in het proces van vernieuwing in de Bijlmermeer.
  • Activeren en mobiliseren van de Bijlmerbevolking kan plaatsvinden via ‘grassroots’ panels.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff
  • J.T.F. Vos

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: