Roosendaal sociaal vitaal

Ontwerp sociale structuurschets voor de gemeente Roosendaal
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
De gemeente Roosendaal wil de komende vijftien jaar meer samenhang aanbrengen in de uitvoering van sociaal beleid. Daarvoor is een sociale structuurschets nodig: een beeld van de huidige en toekomstige sociale situatie in de stad. Vertegenwoordigers van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, maatschappelijke organisaties en bewoners hebben actief bijgedragen aan het opstellen van de structuurschets. De uitkomsten daarvan vormen samen met het onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en prognoses de sociale structuurschets. Hierin staan de concepten sociale stijging en sociale binding centraal. Deze zijn vertaald in drie langetermijnambities:
  • leefbare wijken en dorpen
  • meer ruimte voor de jeugd
  • kansen voor iedereen.

Per ambitie schetst dit rapport de belangrijkste ontwikkelingen, de korte en middellange termijndoelstellingen, de benodigde sociale beleidsinzet en de samenhang met andere beleidsterreinen. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Roosendaal de ambities concreet gestalte kan geven, door steeds te benoemen welke afspraken nodig zijn en welke mogelijkheden er zijn voor het meten van resultaten. Zo dient de sociale structuurschets als instrument voor het ontwikkelen van nieuw sociaal beleid.

Onderzoekers

  • Sima Nieborg
  • Astrid Huygen

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: