Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-10

Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

Rob Lammerts
Rianne Verwijs

Prismant:
Jeroen Homberg
Karin Hekkert
Sandra de Kroon
Helen Kamphuis

Bestellen via LOC of LSR

2010

Welke werkzaamheden verrichten cliëntenraden en wat zijn daarvan de resultaten? Dat brengt deze Monitor Cliëntenraden 2009 in beeld. In 2009 is voor de eerste keer de monitor over cliëntenraden van zorginstellingen uitgevoerd. Dit betrof de cliëntenraden van vier branches: ggz-instellingen, thuiszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra. De monitor werd uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en ouderenorganisaties: de CG-Raad, CSO, Landelijk Platform GGz, LOC, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland. In totaal hebben 141 cliëntenraden meegewerkt aan de totstandkoming van de monitor. Voor elke branche is een apart rapport uitgebracht.

Adviseren als kerntaak

De invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ) in 1996 heeft geleid tot de oprichting van tal van cliëntenraden. De cliëntenraden adviseren de bestuurder van de instelling over het te voeren beleid op een groot aantal onderwerpen die in de WMCZ zijn vastgelegd. Meestal gaat het om gevraagde adviezen, maar de meeste cliëntenraden brengen ook ongevraagd advies uit. In 2009 betrof het merendeel van de adviezen zaken die cliënten direct raken, zoals kwesties rondom voeding en de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast hebben betrekkelijk veel cliëntenraden geadviseerd op het gebied van het overdragen van zeggenschap.

Relatie met de bestuurder

De cliëntenraden beoordelen hun relatie met de bestuurder gemiddeld als redelijk positief. Zij zijn het meest te spreken over de sfeer tijdens het overleg en de mate waarin de bestuurder de cliëntenraad serieus neemt. Minder positief, maar wel voldoende, is het oordeel over de tijdige terugkoppeling van de (eventuele) uitvoering van de adviezen en de tijd die de bestuurder de cliëntenraad geeft voor het opstellen van adviezen. Dit punt kan volgens de cliëntenraden beter.

Aandachtspunten

Uit de monitor blijkt dat het vervullen van zetels met leden en het bereiken van de achterban de belangrijke aandachtspunten voor de toekomst zijn. Daarnaast hebben de raden behoefte aan ondersteuning bij het opzetten van cliëntenraadplegingen.

Er zijn de volgende rapporten voor de vier branches verschenen:

=== Meer informatie =

Cliëntenraden in beeld

==

Het Verwey-Jonker Instituut werkt sinds het Brancherapport ‘Patiënten- en consumentenbeweging in beeld 2004’ mee aan het in beeld brengen van de activiteiten van patiëntenorganisaties.
Meer informatie over het rapport van  Patiënten- en Consumentenbeweging in beeld – Brancherapport 2008

 

http://www.hetlsr.nl/uploads/Ziekenhuizen Brancherapport.pdf, http://www.hetlsr.nl/uploads/Revalidatie Brancherapport.pdf, participatie/publicaties/clientenparticipatie/pati_nten_en_consumentenbeweging_in_beeld_2008_zorgbelangorganisaties

Thema's

  • Overig

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema