Niet verdiend?

Arbeids(on)geschikten tussen theoretische verdiencapaciteit en (ir)reele arbeidsmarktkansen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
Per 1 augustus 1993 is de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA) van kracht geworden. Onderdeel daarvan is een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium. Dit criterium verschilt op twee punten van zijn voorganger. In de eerste plaats moet het verlies aan verdiencapaciteit in de zin van de arbeidsongeschiktheidsregelingen “een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg” zijn van ziekte of gebreken, een in vergelijking met de oude formulering strictere omschrijving. In de tweede plaats is het begrip “passende arbeid” vervangen door “algemeen geaccepteerde arbeid.”

Over de toepassing van het nieuwe criterium zijn talrijke klachten geuit. In dit rapport wordt een typologie gepresenteerd waarin de onredelijk geachte uitkomsten categoriegewijs zijn ondergebracht met als hoofdcategorieën de verzekeringsgeneeskundige beoordeling, het arbeidskundige traject, de re-integratie in het arbeidsproces en vermeende onjuistheden en ongerijmdheden. Deze typologie wordt vervolgens vertaald in selectiecriteria voor dossieronderzoek.

Onderzoekers

  • R. Knegt
  • E.C. Mudde
  • Caroline Rietbergen
  • E.L de Vos

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: