Niet langer met de ruggen naar elkaar

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06

Niet langer met de ruggen naar elkaar

Bestellen/downloaden:
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Adviezen zijn ook te bestellen bij:
Sdu Klantenservice
Tel: (070) 378 98 80
Fax: (070) 378 97 83

Drs. Nanne Boonstra (Verwey-Jonker Instituut)
Erik Snel (Universiteit Twente), m.m.v. Drs. Gülşen Doĝan (Verwey-Jonker Instituut)

Volledige tekst (pdf)

2006

175 pag.

RMO Advies 37

In dit advies gaat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in op de vraag van het Kabinet hoe de overheid mogelijkheden van interetnische binding tussen groepen en individuen in Nederland kan organiseren. Welke mogelijkheden en instrumenten zijn er ’ter bevordering van spontane ontmoetingen en contacten tussen leden van de onderscheiden bevolkingsgroepen’?

Erik Snel (Universiteit Twente) en Nanne Boonstra (Verwey-Jonker Instituut) maakten een inventarisatie en analyse van bestaande initiatieven in vier grote steden om binding tussen etnische groepen te bevorderen. Hun eindrapport vormt bijlage 3 in het RMO Advies, onder de titel ‘De waarde van interetnisch contact. Een onderzoek over initiatieven en beleidsprojecten om interetnisch contact te bevorderen.’
==== Bindingsladder =

Een advies over verbinden

===

Zij rangschikken zulke projecten op een bindingsladder die vier sporten telt. Op iedere sport neemt de intensiteit en duurzaamheid van het in projecten nagestreefde interetnische contact toe. Ontmoeting is het eerste niveau, elkaar leren kennen het tweede. Projecten op dit niveau hebben het doel begrip en respect tussen diverse bevolkingsgroepen te stimuleren (bijvoorbeeld door interculturele dialogen). Op het derde niveau van de ladder hebben projecten het specifieke doel om collectief handelen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn projecten waarin mensen samen een stadsetiquette of leefregels in een park of straat opstellen.
Op de vierde en hoogste sport van de ladder is het doel het realiseren van wederzijdse hulprelaties, in het bijzonder tussen kansrijken en kansarmen. Te denken valt aan mentorprojecten waarin leden van middengroepen een kansarme allochtone jongere begeleiden op school of bij het zoeken naar werk.

Â

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Erik Snel
  • Gülşen Doĝan

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: