Naar een scholingsprogramma voor cliëntenvertegenwoordigers in de GGZ

Een onderzoek naar ervaringsdeskundigheid en gelijkwaardige inbreng van cliënten in de zorg op maat regeling
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
De cliëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg wint aan gewicht. Met de invoering van de Zorg op Maat-regeling hebben cliëntenvertegenwoordigers inspraak gekregen in vernieuwingsprojecten in de GGZ. Zowel in GGZ-instellingen als op regionaal niveau zijn cliëntenvertegenwoordigers actief in medezeggenschapsorganen. De hierbij betrokken cliëntenorganisaties zijn de Cliëntenbond, de Landelijke Patiënten- en bewonersraden (LPR), de Regionale Patiënten/Consumentenplatforms (RPCPs) en GGZ-platforms.

Willen de cliëntenvertegenwoordigers een gelijkwaardige inbreng leveren, dan zullen zij daarvoor in voldoende mate toegerust moeten zijn. Scholing is daarbij een belangrijk middel. In opdracht van GGZ-Nederland, de LPR en de Cliëntenbond is het Verwey-Jonker Instituut, samen met Odyssee maatschappelijke ontwikkeling, nagegaan waar de behoeften aan scholing liggen. Op basis daarvan is een ondernemingsplan voor een scholingsaanbod opgesteld. Het plan sluit aan op het reeds aanwezige kennis- en scholingsaanbod van de LPR en de Cliëntenbond. Het voorgestelde scholingstraject is in eerste instantie ontwikkeld voor het terrein Zorg op Maat, maar veel elementen ervan zijn ook toepasbaar voor cliëntenparticipatie op andere terreinen, vooral waar het gaat over vraagsturing.

Het ondernemingsplan beschrijft de gewenste opzet van het scholingsaanbod. Dat omvat de volgende onderdelen:

  • Basiscursus voor cliëntenvertegenwoordigers die zich willen oriënteren in inspraak in de GGZ;
  • Vervolgcursus voor cliëntenvertegenwoordigers die al over kennis en ervaring beschikken;
  • Themabijeenkomsten over speciale onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen in de GGZ;
  • Handboek met informatie over de GGZ en medezeggenschap;
  • Signaleringsbulletin met artikelen over actuele ontwikkelingen;
  • Databank met gegevens over vernieuwingsprojecten;
  • Telefonische vraagbaak.

Bij elk van deze onderdelen wordt ingegaan op zowel inhoud, doelgroep, als in te zetten menskracht en materieel. Deze publicatie doet voorstellen voor nieuwe scholingsmogelijkheden en is daarmee lezenswaard voor een ieder die actief is bij de cliëntenvertegenwoordiging in de GGZ.

Onderzoekers

  • Klaas Gorter

In samenwerking met

M. Smeets

G. de Haan

Thema's

Deel deze publicatie op: