Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

PublicatiesGepubliceerd op: 18-03-19
Er zijn in Nederland grote groepen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, oftewel laaggeletterden. Voor laaggeletterden is het lastig zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of het lezen van bijsluiters van medicijnen, zijn voor deze mensen een probleem. Ongeveer één op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Dit zijn niet alleen mensen met een migratieachtergrond: 65% heeft Nederlands als moedertaal.

Om een extra impuls te geven aan het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid, is in 2015 het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018 gestart. Het Tel mee met Taal programma richtte zich op het verhogen van de zelfredzaamheid, participatie en/of ontwikkelingsmogelijkheden van mensen die hierin worden geremd vanwege beperkte taal-, reken-, en digitale vaardigheden. Binnen het actieprogramma zijn effectieve bestaande programma’s voortgezet en uitgebreid en nieuwe initiatieven ontwikkeld. Ook is er in elke arbeidsmarktregio gewerkt aan een betere samenwerking tussen gemeenten en lokale partners in het bestrijden van laaggeletterdheid.

Ecorys voerde, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, tussen juni 2016 en maart 2019 een monitor en evaluatie van het programma Tel mee met Taal uit. Dit rapport beschrijft in hoeverre de beoogde resultaten en de doelstellingen van het programma zijn behaald.

De publicatie is te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Onderzoekers

  • Jolanda AsmoredjoOnderzoeker
  • Marlinda van der HoffOnderzoeker

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: