Meer weten van de achterban

Handboek voor patiëntenorganisaties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Patiëntenorganisaties worden geacht goed op de hoogte te zijn van wat er bij hun achterban leeft. Met die informatie kunnen zij een belangrijke invloed uitoefenen op het beleid van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid. In de praktijk is het voor patiëntenorganisaties moeilijk om altijd aan deze verwachtingen te voldoen. Zij hebben te maken met complexe problemen en zorgvragen van individuele leden, maar ook met een grote diversiteit aan leefstijlen, voorkeuren en wensen van hun achterban. Patiëntenorganisaties blijken bij raadpleging van de achterban nog weinig gebruik te maken van professionele methodieken. Kunnen patiëntenorganisaties daarmee de ervaringskennis van leden bij de collectieve belangenbehartiging beter benutten?

Tegen die achtergrond heeft de Reumapatiëntenbond (RPB) in 2000 het Verwey-Jonker Instituut gevraagd methodieken te onderzoeken op hun bruikbaarheid. Bij het raadplegen van de achterban kunnen die methodieken helpen antwoorden te vinden op beleidsvragen. Dit handboek is hiervan het resultaat. De in dit handboek gepresenteerde methodieken zijn uitgetest in samenwerking met reumapatiëntenverenigingen in Noord-Holland. Van dat proces is verslag gedaan in een andere publicatie van het Verwey-Jonker Instituut Benutting van ervaringsdeskundigheid.

In dit handboek Meer weten van de achterban worden de voor- en nadelen van de verschillende aanpakken beschreven. De schrijvers geven verschillende praktische tips voor het zelf toepassen van deze methodieken. Het handboek is opgesteld in nauwe samenwerking met kaderleden van de Reumapatiëntenbond.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Petra Kortenhoeven

Thema's

Deel deze publicatie op: