Humanisme in beeld

Een onderzoek naar daadwerkelijke affiniteit met het humanisme
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
‘Humanisme in beeld’ geeft inzicht in de aard en omvang van de humanistische stroming in ons land. Het gaat om het aantal inwoners van 18 jaar en ouder dat daadwerkelijk affiniteit heeft met het humanistische gedachtegoed. Het onderzoek is verricht door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Humanistische Omroep.

De opdracht hield verband met de zendtijdaanvraag voor de periode 2005 – 2010 en spitst zich toe op de beantwoording van twee vragen:

1. Wat wordt verstaan onder modern humanisme?
2. Hoe groot is het aandeel van de bevolking dat daadwerkelijk affiniteit heeft met het humanisme?

Voor de beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van een combinatie van vier onderzoeksmethoden: een literatuuronderzoek, een panelinterview, een extrapolatieonderzoek en een grootschalige survey.

De onderzoekers concluderen dat het humanisme in toenemende mate aan invloed wint als het gaat om zingeving van het bestaan en betekenisverlening aan de wereld om ons heen. Hoewel er sprake lijkt te zijn van een afname in de ledentallen van humanistische organisaties is het humanisme als leidend principe sterk in opkomst. Het humanisme is niet alleen algemeen geaccepteerd, maar de kernwaarden ervan worden ook breed gedeeld. Gezien het percentage dat aangeeft zich te rekenen tot de humanistische stroming en het percentage dat te kennen geeft gebruikt te (willen) maken van humanistische diensten en voorzieningen, stellen de onderzoekers worden dat het aantal personen met daadwerkelijke affiniteit met het humanisme de 500.000 ruim overtreft.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • S. Hakvoort

In samenwerking met

Prof. dr. Hans Boutellier

Prof. dr. Peter Derkx

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: