Het onderwijsachterstandenbeleid: maatwerk door gemeentelijke partners

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Onderwijsachterstandenbeleid: Maatwerk voor gemeentelijke partners is de samenvattende weergave van een onderzoek naar het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) in de voor- en vroegschoolse fase in zes Nederlandse gemeenten. Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit onderzoek in 2001 verricht in opdracht van de Directie Sociaal Beleid van het ministerie van VWS.

Dit rapport geeft niet alleen aanleiding tot reflectie op het GOA-beleid tot 2002. De uitkomsten bieden ook de mogelijkheid om vanuit de kansen en knelpunten vooruit te blikken naar het beleid voor de periode 2002 – 2006.

Het rapport begint met een inventarisatie van de voor- en vroegschoolse activiteiten van het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Een beschrijving van de dynamiek tussen het landelijk beleidskader en het lokale GOA-beleid vindt u in het tweede hoofdstuk. In het derde hoofdstuk komt de invulling van de doelstellingen van het landelijk beleidskader aan de orde. Vervolgens gaan de onderzoekers in het vierde hoofdstuk in op de vraag in hoeverre de gemeenten de uitdaging van het decentralisatiebeleid oppakken. In hoeverre slagen zij erin integraal gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid te realiseren?

Het rapport Onderwijsachterstandenbeleid: Maatwerk voor gemeentelijke partners is lezenswaard voor de vele samenwerkende partijen binnen onderwijs, welzijn en de lokale overheid, betrokken bij beleid en uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Onderzoekers

  • R. Redmond

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: