Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht

Een ex-ante onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het nieuwe minimabeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 25-01-16
De laatste jaren bestaat er steeds meer aandacht voor armoede als een samengesteld en complex probleem. Niet alleen is het een financieel probleem, maar armoede gaat vaak samen met andere risicofactoren, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, depressie, het verlies van regie, een uitzichtloze schuldsituatie, sociaal isolement en het ontbreken van perspectief. De drie grote decentralisaties in het sociale domein (de nieuwe Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet) bieden kansen voor een integrale aanpak van al deze problemen. Daarom heeft de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen) een nieuwe concept-beleidsnota Minimabeleid opgesteld.

De rekenkamercommissie Stichtse Vecht vond het belangrijk om vooraf vast te stellen in hoeverre dit beleid in opzet doeltreffend en doelmatig is. Het heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd dat te onderzoeken met als hoofdvraag: Is het aannemelijk dat het opgestelde minimabeleid op een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze zal bijdragen aan het bestrijden van de financiële effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij? De bevindingen van dat onderzoek vindt u in deze rapportage.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Jessica van den Toorn

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: