Evaluatie programma Versterking Cliëntenpositie

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
In de Meerjarenafspraken Gehandicaptenzorg Zomerakkoord 2000 is de afspraak opgenomen dat de positie van mensen met een beperking bij het behartigen van belangen in provinciale, regionale en lokale organen versterkt moet worden. Het ministerie van VWS heeft daartoe aan de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) gezamenlijk een structurele subsidie toegekend voor het programma Versterking Cliëntenpositie (programma VCP). Met dit programma willen de CG-Raad en de FvO mensen met een handicap en/of chronische ziekte en hun vertegenwoordigers in staat stellen om plaatselijk, regionaal en provinciaal door zelforganisaties hun belangen te behartigen op alle levensterreinen.

De FvO en de CG-Raad hebben toegezegd in het najaar van 2004 te voorzien in een evaluatie van het programma VCP. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het evaluatieonderzoek uitgevoerd. In deze rapportage wordt daarvan verslag gedaan vanuit de volgende vraagstelling: Wat zijn de effecten van de middelen die het programma VCP inzet om de collectieve belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen?

Het onderzoek mondt uit in conclusies over de koers, de inzet van middelen en activiteiten ter realisatie van het gestelde doel. Ook worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de inzet en het te bereiken doel.

Onderzoekers

  • Esmy Kromontono
  • Trudi Nederland
  • Katja van Vliet

Thema's

Deel deze publicatie op: